akaBot – komplexné RPA riešenie

akaBot – komplexné RPA riešenie

O čoraz populárnejšom IT trende RPA (Robotic Process Automation) a o jeho hlavných benefitoch sme na našej stránke už písali. Tento servis je najmladší z nášho portfólia, no za to najrýchlejšie rastúci. Rozprávali sme sa o ňom aj s naším RPA developerom Andrejom.

Pomocou RPA technológie vieme ponúknuť efektívne riešenie na zrýchlenie a zjednodušenie často sa opakujúcich procesov vykonávaných zamestnancami vo väčšej či menšej spoločnosti.

Aplikovanie najznámejších RPA nástrojov ako BluePrism, UiPath a Service Trace do pracovných procesov zaisťuje zvýšenie produktivity, skvalitnenie spracovávaných transakcií, minimalizovanie chybovosti aj zníženie nákladov.

Naša spoločnosť, FPT Software, prichádza na trh s vlastným RPA riešením, ktoré sa nazýva akaBot. Nástroj akaBot sa v mnohom funkčne podobá na UiPath, no cena za licenciu je prijateľnejšia, čo je pri zavádzaní robotickej automatizácie procesov vo firme jedným z hlavných kritérií rozhodovania zákazníkov.

Náš kolega, Vít Krajíček, ktorý s daným nástrojom už dlhšie pracuje, nám ho predstavil detailnejšie.

Platforma akaBot sa skladá z troch častí: Studio, Agent a Center. akaBot Studio používa developer na vytváranie samotných RPA programov. Na zjednodušenie používania a kvôli prehľadnosti funguje v tejto časti ovládanie pomocou funkcie Drag and Drop.

Obr.1 akaBot Studio

V ľavom hornom paneli sa nachádza zoznam všetkých predpripravených príkazov/aktivít, z ktorých si vie developer postupne vyskladať celý program. Aktivity je možné ukladať do sekvencií alebo flowchartu, ktorý je určený na vytváranie zložitejších programov.

V ponuke sú aktivity na automatizáciu práce s počítačovými súbormi a s takmer všetkými Windows programami, aktivity pre Microsoft Excel a Word, aktivity na automatizáciu posielania emailov, práce so SAPom ako aj na automatizáciu práce v internetových prehliadačoch (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

V prípade absencie konkrétnej aktivity si ju developer vie jednoducho doprogramovať vo VB.Net priamo v akaBote.

Obr.2 Toolbox panel

V ľavom spodnom paneli sa nachádzajú všetky vytvorené sekvencie a flowcharty, čo zvyšuje prehľadnosť rozhrania.

Obr.3 Panel s vytvorenými sekvenciami a flowchartmi

Horný panel logicky obsahuje tlačidlá na ukladanie, spúšťanie, zastavenie, debugging a publishing programu do akaBot Centra alebo akaBot Agenta, rovnako aj tlačidlá pre iné podporné aktivity.

Obr.4 Horný panel akabot Studia

V spodnej časti obrazovky sa nachádza Output panel s informáciami o stave prebiehajúcich aktivít. Zaznamenané sú prípadné chyby, zoznamy premenných, argumentov a importovaných knižníc.

Obr.5 Output panel

Na paneli vpravo sú súhrnne zobrazené vlastnosti práve používaných aktivít s možnosťou zmeny nastavení.

Obr.6 Panel vlastností aktivít

Druhou časťou platformy je akaBot Agent, ktorý slúži klientovi na spúšťanie RPA procesov. akaBot Agent môže fungovať samostatne alebo pripojený do akaBot Centra spolu s ďalšími akaBot Agentami na iných PC.

Rozloženie akaBot Agent rozhrania je jednoduché a veľmi prehľadné. Na úvodnej stránke sú zobrazené všetky publishnuté programy vytvorené v akaBot Studiu alebo stiahnuté z akaBot Centra. Ďalšou súčasťou je sekcia Nastavenia pre úspešné pripojenie akaBot Agenta do akaBot Centra.

Obr.7 akaBot Agent

akaBot Center je riadiacim a manažovacím centrom, ktoré slúži na organizovanie akaBot Agentov, programov, vytváranie časových rozvrhov, manuálne alebo automatické spúšťanie procesov, ukladanie prihlasovacích údajov a pod.

Obr.8 akaBot Center

Nástroj akaBot sa momentálne v našej spoločnosti využíva na poskytovanie služieb pre zákazníkov v Bratislave a v Dubaji, no jeho potenciál a vysoká konkurencieschopnosť ho predurčujú na aplikovanie vo viacerých projektoch.

Ako sledovať ľudí bez zásahu do súkromia

Ako sledovať ľudí bez zásahu do súkromia

Pri pohľade na túto machuľu málokoho napadne niečo konkrétne. My v Fpt Slovakia tam však vidíme 2 osoby, ktoré vchádzajú do miestnosti a ich telesná teplota je nižšia ako 37 stupňov Celzia. Vďaka nízkemu rozlíšeniu 8×8 pixelov však nedokážeme tieto osoby identifikovať ani určiť ich pohlavie či farbu pleti. Kto to predsa len dokáže, nech nám pošle životopis a my mu garantujeme job.

CELÉ TO ZAČALA PANDÉMIA

Pozrime sa však na to, ako sa to celé začalo. Približne pred rokom, keď mnohí z nás ešte len začínali investovať do komodít typu múka a mydlo, sme sa v FPT začali zamýšľať nad tým, ako umožniť rýchly návrat ľudí naspäť na pracovisko, do ich prirodzeného pracovného prostredia. Z tejto myšlienky vznikol interný projekt s cieľom vyvinúť a implementovať systém pre automatizované meranie teploty. V tom čase sa totiž predpokladalo, že meranie teploty je pomerne efektívny spôsob identifikácie ľudí nakazených vírusom COVID-19. Po niekoľkých prototypoch sme sa dopracovali k finálnemu riešeniu, ktorého základom je špeciálny senzor tzv. Thermopile Array senzor.

SNÍMAČ CITLIVÝ NA TEPLO VYŽAROVANÉ ĽUĎMI

Tento snímač je citlivý na teplo vyžarované človekom. Funguje teda na podobnom princípe ako pohybové snímače používané vo svetlách s tým rozdielom, že vo svetle je len jeden snímač a v nami použitom senzore ich je 64 umiestených v matici 8×8. Keďže snímame teplo a nie obraz, identifikácia osôb je vylúčená. Na druhej strane, nameraný údaj o teplote je značne skreslený, výsledkom čoho je teplota človeka len 22 stupňov namiesto očakávaných 37. Príčinou tohto javu je niekoľko. Pohlcovanie vyžarovaného tepla prostredím, samotné oblečenie, ročné obdobie, ako aj fakt, že pokožka človeka môže mať odlišnú teplotu v porovnaní s telesnou teplotou. Z tohto dôvodu sme do zariadenia implementovali kalibračné algoritmy, ktorých úlohou je vypočítať straty a kompenzovať ich tak, aby sme sa dostali ku skutočnej telesnej teplote. Na tento výpočet používame okrem teploty okolia aj meranie vzdialenosti od osoby. Tieto parametre spolu s vyžarovaným teplom vzorkujeme a analyzujeme v reálnom čase 100x za sekundu. Výslednú teplotu zobrazíme, až keď odchýlka merania predstavuje zanedbateľnú hodnotu, čo je v priemere 2–3 sekundy. Unikátnosť nášho riešenia teda spočíva v tom, že dokážeme vytvoriť obraz podobný termokamere, no bez použitia kamery a teda snímania tváre či iných objektov.

ALGORITMY KTORÉ VYUŽÍVA AJ NASA

Približne v rovnakom čase, v akom sme intenzívne riešili projekt automatizovaného merania teploty, nás oslovil zákazník s požiadavkou na monitorovanie obsadenosti mítingových miestností. Pochopiteľne, tento problém sa dá pomerne jednoducho vyriešiť pomocou snímačov pohybu. Vtedy nám však napadlo, že ak dokážeme merať teplotu človeka, pomocou toho istého snímača by sme mali vedieť aj detegovať osobu či viaceré osoby.

Začali sme pracovať na modifikácii pôvodného projektu a po sérii testov a prototypov sa nám podarilo vytvoriť unikátny snímač, ktorý dokáže nielen detegovať viaceré osoby, ale ich aj klasifikovať a sledovať v rámci zorného uhla 60 stupňov, čo sú pri montáži na strope približne 2×2 metre. Algoritmus pracuje v reálnom čase s rýchlosťou približne 10 snímok za sekundu, pričom každá jedna snímka sa najprv izoluje od okolitého šumu. Následne pomocou bikubickej interpolácie dopočíta ďalšie body a tak zvýši rozlíšenie z 8×8 pixelov na 640×640 pixelov. V tejto fáze je možné na snímku aplikovať algoritmus, ktorého úlohou je nájsť v obraze „machule“. Podobné algoritmy sa používajú aj v NASA pri hľadaní nových vesmírnych objektov na oblohe. Po sérii ďalších prepočtov sme schopní vypočítať centroid, teda pomyselný stred človeka, klasifikovať ho pomocou unikátneho ID a začať sledovať jeho pochyb v súradnicovom systéme. Vďaka virtuálnej čiare  v strede monitorovanej oblasti vieme jednoznačne určiť, či daná osoba vchádza alebo vychádza z miestnosti.

BEZ ZÁSAHU DO SÚKROMIA

Je potrebné zdôrazniť, že tento senzor môže byť použitý aj v iných oblastiach, ako len pri monitorovaní vyťaženosti miestnosti resp. počítaní ľudí. Svoje uplatnenie nájde všade tam, kde z bezpečnostných alebo iných dôvodov nie je možné nasadiť kameru a použitie klasického pohybového senzora je nepostačujúce.

Pridanou hodnotou počas pandémie je aj fakt, že tento senzor dokáže zároveň merať teplotu osoby vchádzajúcej do miestnosti. Takto plní hneď niekoľko úloh: monitorovanie efektivity používania miestnosti, určenie počtu osôb v reálnom čase a dodržiavanie protipandemických opatrení – maximálneho počtu osôb pre daný priestor a zároveň meranie teploty pri vstupe. A to všetko bez nutnosti obsluhy.

Tento systém na monitorovanie mítingových miestnosti v kombinácii s rezervačným systémom zdieľaných stolov momentálne testujeme a neustále vylepšujeme v interných podmienkach FPT Slovakia.

 

 

Ako sa IT podieľa na zelenej transformácii?

Ako sa IT podieľa na zelenej transformácii?

Obnoviteľné zdroje energie – renewables, sa využívajú čoraz viac v biznise, priemysle aj v osobnom sektore. Cieľom je znižovať emisie, predovšetkým oxidu uhličitého, a chrániť životné prostredie. Dnes už veterné turbíny nenájdete len v Holandsku, ale aj v iných európskych krajinách.

Realistické scenáre pre podporu trvalo udržateľného rozvoja a energetickej bezpečnosti v Európe zahŕňajú využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Čoraz viac energetických spoločností prechádza zo štandardných zdrojov energie na využívanie obnoviteľných, v mnohých krajinách už tvoria pomerne významnú časť primárnych energetických zdrojov,”  povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

Túto zmenu vidíme aj v projektoch, na ktorých pracujeme v Fpt Slovakia. Náš klient z oblasti energetiky v horizonte pár rokov odstaví jadrové elektrárne a nahradí ich obnoviteľnými zdrojmi energie. Rovnako sa upúšťa aj od uhoľných elektrární. Obnoviteľné zdroje sa využívajú aj súkromne – najlepším príkladom sú solárne panely na rodinných aj bytových domoch. Zelená budúcnosť má dvere otvorené…

RENEWABLES A IT

Téme renewables sa v Fpt Slovakia venujeme približne 3 roky, s energetikou ako takou sme spätí od nášho vzniku. Podieľame sa na životnom cykle elektrární obnoviteľných zdrojov od samotnej stavby až po vizualizovanie výsledkov.

Projekty z oblasti renewables nám priamo úmerne pribúdajú. Celý proces budovania veterných elektrární musí byť pre lepšiu manažovateľnosť digitalizovaný. Od identifikácie miesta až po všetky quality checky. Potom začína naša práca v oblasti vývoja aplikácií pre manažovanie prevádzky týchto veterných elektrární,” priblížil Tibor Gujdán, tímlíder Multiplatform and Cloud Solutions.

Náš zákazník má lokácie veterných elektrární po celom svete. Z Košíc vyvíjame aplikácie na zber a spracovanie dát, ktoré vďaka machine learning predikujú možné výpadky energie a aj manažujú správu turbín. Monitorovanie je automatizované a predchádza prípadným poruchám či opotrebovaniu turbín. Vďaka aplikáciám má klient zabezpečený chod veternej elektrárne a vizualizovaný prehľad o potrebnej údržbe, pri ktorej sú opäť nami vytvorené aplikácie. Zamestnanci elektrární ich využívajú priamo na mieste údržby na tabletoch s operačnými systémami iOS a Android.

IT AKO SPÚŠŤAČ ZELENEJ TRANSFORMÁCIE  

Kvantum dát energetickej produktivity z onshore aj offshore lokalít sa distribuuje do spoločnej siete. Na to potrebujeme silné prostredia, ktoré sú najčastejšie na cloude Azure. Ten poskytuje dobrú škálovateľnosť a efektívne reaguje na objem dát a ich spracovanie. Technológie v tomto projekte idú do šírky a zákazníka zaujímajú moderné technológie s dosahom vysokého výkonu. Okrem aplikácií v cloude vyvíjame aj riešenia, ktoré sú nainštalované priamo na zariadeniach,” vysvetlil Tibor Gujdán.

Na projekte pracujeme s technológiami pre mobilné zariadenia (React Native,Ionic Framework), webové riešenia (React.JS, Angular), backend developujeme v Jave, Pythone, .Net Core. a na databázy využívame Oracle, MSSQL, PostGreSQL.

„Sme špecialisti v IT a energetike, v téme sa pohybujeme prakticky od založenia spoločnosti. Vďaka tomu máme množstvo skúseností a skvelý tím. Našou misiou je zelená transformácia. Veríme, že práve IT  je jedným zo spúšťačov prechodu na efektívne využívanie zelených energií,” povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

PRIPOJ SA K NÁM

Na riešeniach pre oblasť renewables aktuálne pracuje vyše 40 ľudí. Pre jeho rýchly rast v ňom však môžeš nájsť príležitosť aj ty.

Výhodou práce v našom tíme je, že riešenia navrhujeme a vyvíjame v najnovších technológiách. Budeme inovovať a upgradovať staršie systémy, motivujúce môže byť prinášať nové myšlienky a zlepšovať systémy, ktoré musia byť ozaj škálovateľné pre oblasť Big data,” dodal na záver Tibor Gujdán.

Ako začať so Smart Home #2 – Smart osvetlenie

Ako začať so Smart Home #2 – Smart osvetlenie

V prvom diele série článkov Ako žiť smart #1 ste sa dozvedeli, čo pojem smart home znamená a ako sme sa k tomuto fenoménu ako spoločnosť dopracovali. 

Chcete zistiť, aký prínos pre váš každodenný život môže mať smart home? Tak ste na správnej adrese. Tento článok predstavuje začiatok pomyselného návodu, resp. príručky, ako do sveta smart home vstúpiť. Je to, samozrejme, len jeden z množstva pohľadov na túto tému, preto odporúčam každému stráviť kúsok času prieskumom, čo trh ponúka. Myslím, že aj pre úplného laika je koncept inteligentného osvetlenia známy. Keďže ide aj o moju osobnú skúsenosť, v tomto článku sa budem venovať práve múdrym žiarovkám. Takto som začal aj ja transformovať môj domov na smart.  

#ako mať smart žiarovku 

Najbežnejšou, momentálne dostupnou značkou inteligentných žiaroviek je pre vás určite známy Philips Hue. Philips Hue v skutočnosti nie sú len smart žiarovky, ale celý systém smart osvetlenia. Funguje na relatívne jednoduchom princípe. V štartovacom balíku nájdete žiarovky, diaľkový ovládač a veľmi dôležitý komponent – Hue Bridge. Hue Bridge je doslova „mostík“, ktorý sa pripojí k vášmu Wi-Fi routeru a umožňuje spustiť žiarovky do prevádzky. Tento mostík je potrebný preto, lebo komunikácia medzi žiarovkami a napríklad vaším smartfónom neprebieha cez Wi-Fi ani Bluetooth, ale cez komunikačný protokol ZigBee. Funguje to teda nasledovne – Váš smartphone sa pripojí k mostíku cez Wi-Fi a mostík následne ovláda žiarovky protokolom ZigBee. Ten sa vyznačuje ďalekým dosahom, avšak nízkou rýchlosťou. Je to ideálny spôsob na prevádzkovanie sietí pre prístroje ako žiarovky, smart elektrické zásuvky, svetelné senzory, senzory na okná a podobne.

Na sprevádzkovanie smart osvetlenia teda nepotrebujete nič iné len žiarovky, mostík a váš smartfón. Po zapojení mostíka a jeho následnej konfigurácii si stačí stiahnuť Philips Hue aplikáciu a vymeniť starú žiarovku za novú, inteligentnú. Následne postupujeme podľa návodu – prevedie nás potrebnou aktualizáciou firmware pre samotnú žiarovku a mostík, predstaví nám užívateľské prostredie aplikácie Hue. Ako posledný krok ostáva spárovanie diaľkového ovládača s konkrétnou žiarovkou. 

#čo je na žiarovke smart? 

Čo teda robí tento systém, resp. osvetlenie múdrym? Odpovedí je viacero, z mojej skúsenosti by som to zhrnul do nasledovných kategórií, ktoré si aj vysvetlíme: 

Osvetlenie žiarovkou Hue už nie je analógové (teda stav zapnuté vs. vypnuté)
Inteligentná žiarovka skutočne dokáže veľa – meniť teplotu, intenzitu a v niektorých variáciách aj farbu. Samotný spínač pre dané osvetlenie je však vždy v polohe zapnutý. 

Osvetlenie môžeme kontrolovať z akéhokoľvek miesta
Presne ako čítate – nezáleží na tom, kde sa nachádzate. Cez cloud Philipsu dokážete svetlo ovládať, stačí vám len internetové pripojenie. Funkcionalita sa hodí, ak napríklad po odchode z bytu zabudnete vypnúť svetlo. 

Osvetleniu vieme prideliť „návyky“ alebo ho podmieniť závislosťou od iného javu
V tejto kategórii stojí za povšimnutie funkcia tzv. svitania a západu „slnka“. Svetlo viete nastaviť tak, aby sa v konkrétnom čase (napr. o 6:00 ráno) začalo postupne zapínať od najnižšej intenzity až po najvyššiu – teda pomyselne simulovať svitanie slnka. Určite nápomocné pre ľudí, ktorí majú veľké problémy vstať z postele v zimnom období. 

Ako by ste si vedeli predstaviť využívať smart osvetlenie vy? Dajte nám to vedieť v komentároch nižšie. 

V budúcom diele článkov o smart home si posvietime na osobných asistentov ako Alexa, Google Home či Siri. 

10 rokov vývoja elektromobility v FPT Slovakia

10 rokov vývoja elektromobility v FPT Slovakia

FPT Slovakia stojí za vývojom jadra platformy v oblasti elektromobility, ktorá je dnes témou každej významnej automobilky.

Na trhu je k dispozícii už pomerne dosť modelov elektro áut a nové stále pribúdajú. Konkurencia rastie a ceny postupne klesajú. Navyše 4 z 5 zákazníkov sa vyjadrujú, že neplánujú návrat späť ku spaľovaciemu motoru. Prechod na elektromobil je zároveň možnosťou, ako ekologicky a šetrne pristupovať k životnému prostrediu a využívať obnoviteľné zdroje energie.

Sme jednou zo spoločností, ktoré stoja za vývojom v tejto oblasti a aktívne prispievame k zelenšej budúcnosti.

Takéto novinky často nachádzajú uplatnenie v štátoch, akými sú Nemecko, USA, Francúzsko, UK a Japonsko. A pravé to, sú naše hlavné trhy. Naše projekty v oblasti elektromobility komplexne riešia problematiku okolo elektro áut. Ich nabíjanie, fakturáciu nabíjania, správu, až po samotnú platbu. Tieto riešenia aplikujeme nielen vo verejných, ale aj v súkromných dobíjacích staniciach.

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA = BUDÚCNOSŤ

“Kvôli ambicióznym cieľom Európskej Únie v oblasti emisií CO2 sa jednotlivé automobilky budú musieť čoraz viac preorientovať na výrobu elektromobilov. Sme špecialisti v IT a v energetike, v téme sa pohybujeme prakticky od založenia spoločnosti, čo znamená, že máme množstvo skúseností a skvelý tím. Našou misiou je zelená transformácia. Veríme, že práve IT, je jedeným zo spúšťačov efektívneho prechodu dopravy z využívania fosílnych palív na efektívne využívanie zelených energií,” povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

VÝVOJ SYSTÉMU PRE NABÍJACIE STANICE

Cieľom nášho projektu je vývoj systému pre nabíjacie stanice tak, aby sme zefektívnili celý proces od napojenia auta k nabíjačke, spustenia nabíjania, jeho monitorovania (napríklad cez mobilný telefón), až po platby pri dobíjaní́ elektromobilov. Pri vývoji využívame najnovšie technológie ako napríklad Java, Kotlin, Groovy, Angular, Microunaut, AWS, Docker, Kubernetes, Terraform a ďalšie.

KNOW HOW TRANSFER

Tím pozostáva z architektov, developerov a testerov. Platformu, ktorú sme pomohli navrhnúť, vyvinúť, a spravovať, neustále rozširujeme a vylepšujeme. Dostatočne veľký tím zabezpečuje, že noví členovia sa majú od koho učiť.

Na druhej strane očakávame, že prinesú do tímu nové nápady, kreativitu a chuť robiť veci, ktoré majú reálny dopad na našu budúcnosť“, povedal Dodan Vojtko.

AGILNÝ PRÍSTUP

Dokážeme mapovať všetky nabíjačky v meste či štáte. Proces vďaka viacerým inováciám vyzerá pomerne jednoducho. Užívateľ príde k nabíjačke, autentifikuje sa (napríklad cez mobilnú aplikáciu alebo RFID kartu) a automaticky spustí nabíjanie. Vyberie si spôsob úhrady a po nabití môže okamžite ekologicky jazdiť.

„Vývoj takto komplexnej platformy je prácou, pri ktorej je potrebné postupovať racionálne, ale aj vizionársky. Pracujeme agilne, vyvíjame softvér v dvojtýždňových fázach. Neustále ho testujeme, aby sme predišli chybám a priebežne overujeme, či napredujeme správnym smerom.“ Peter Chlebák, riaditeľ programu elektromobility v Fpt Slovakia.

PRIPOJ SA K NÁM

V súčasnosti máme viac ako 300 zamestnancov, rastieme a máme otvorené dvere pre ďalších skúsených IT špecialistov, vývojárov, ale aj študentov a nadšencov so záujmom o informačné technológie. Pre viaceré významné nadnárovné spoločnosti dodávame inovatívne riešenia a poskytujeme IT služby.

Na projekte elektromobility budeš pracovať v tíme vysoko špecializovaných IT profesionálov, developerov a testerov. Budeš vyvíjať mobilné aplikácie, alebo programovať systém, ktorý riadi proces nabíjania, spracováva dáta, zabezpečuje fakturáciu.

Viac k otvoreným pozíciám v oblasti emobilít nájdeš na:

Fullstack Developer for Electric Vehicles | Fpt Slovakia

Frontend Developer for EV | Fpt Slovakia

Java Developer for EV | Fpt Slovakia

Fullstack Developer with Angular 7 | Fpt Slovakia

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok napíš napíš na recruitment@fpt.sk

Doba informácií

Doba informácií

 

Technológie napredujú neuveriteľným tempom. Pred päťdesiatimi rokmi sme začínali malými krôčikmi s internetom, dnes je už dostupný takmer pre každého. S narastajúcou aklimatizáciou do informačnej doby, rastú aj požiadavky používateľov. Kedysi sa hudba zdieľala cez Bluetooth, alebo IrDA. Dnes sa už streamuje cez internet. Požívatelia čoraz viac vyžadujú, aby zariadenia v okolí boli pripojené na sieť a navzájom prepojené medzi sebou. Nastala doba IoT.  Firmy vyrábajúce zariadenia každého druhu sa ocitli pred výzvou, s ktorou sa museli popasovať.  

Ako pripojiť svoje zariadenia k internetu?  Ako bude prebiehať komunikácia s používateľom? Ako zabezpečiť bezpečie dát a bezpečnú komunikáciu? Ako riešiť manažment takýchto zariadení vo veľkom meradle? Aké ďalšie možnosti sa im vďaka internetu otvárajú? Aké nástrahy sa ešte pri implementácii skrývajú? 

Veľa firiem začalo od nuly a bojovali s každým problémom. Bohužiaľ neraz sa stávalo, že každú nepríjemnosť si museli odskákať koncoví používatelia. Riešenie bolo veľakrát neefektívne a vysoko nákladové.

Dalo by sa to urobiť inak?

Know-how

Predstavme si firmu, ktorá vyrába domáce spotrebiče. Napríklad chladničky. Donedávna chladnička potrebovala vykonávať dve, možno tri funkcie. Chladiť konštantnou teplotou a v samostatnej časti mraziť. Používatelia žiadali viac. A tak funkcionalitu obohatili o skupinu senzorov, ktoré monitorujú vlhkosť, námrazu, teplotu, otvorenie dverí a veľa iného. No konkurencia išla ešte ďalej a poskytla svojim zákazníkom mobilnú aplikáciu, ktorou vedeli chladničku ovládať a monitorovať jej aktivitu. Naša firma by si teda mohla najať „armádu“ programátorov, návrhárov a manažérov, ktorý jej vytvoria riešenie podobné konkurencii. No opäť si budú musieť prejsť pokusmi na zákazníkoch, ktorý jej to nemusia tolerovať. Doba dodania riešenia bude dlhá a nakoniec už môže byť zastarané. Presvedčiť zákazníkov pre práve túto voľbu bude ťažké, obzvlášť keď existuje konkurencia, ktorá si tým procesom už prešla.

Majú aj inú možnosť. Môžu využiť know-how inej spoločnosti, ktorá im pomôže implementovať pripojenie zariadenia k svojim zákazníkom.

Takáto spoločnosť už bude dobre vedieť, čo má robiť. Každé úskalia a výzvy už bude mať podchytené a bude vedieť ponúknuť efektívne riešenie šité na mieru.

A to je presne náš príbeh. Zákazníkovi pomáhame vytvoriť unikátny produkt, ktorý bude pomáhať iným spoločnostiam popasovať sa s pripojením do sveta internetu vecí. Toto cloudové riešenie bude poskytovať prepojiteľnosť zariadení k miliónom používateľov.

Ako na to

 

Riešenie pozostáva z troch častí. Cloud, Firmware, Clients.

Cloud

Úlohou Cloudu je sprostredkovať komunikáciu medzi používateľmi. Či už sa jedná o mobilné zariadenia so systémom ako Android a IOS, alebo hlasových asistentov ako Google Home a Alexa. Cloud okrem komunikácie, poskytuje aj manažment používateľov a zariadení, registráciu zariadení výrobcom, priraďovanie zariadení používateľom a veľa ďalšieho.

Z technického hľadiska je Cloud postavený na multiservice architektúre s využitím technológii Microsoft Azure. Servisy medzi sebou komunikujú využitím sprostredkovateľa správ Azure ServiceBus. Komunikácia priamo so zariadením je zabezpečená využitím Azure IoTHub a s klientami je možné komunikovať pomocou REST protokolu alebo pomocou WebSocket komunikácie prostredníctvom SignalR.

 

Firmware

Pozostáva z wifi čipu, ktorý musia výrobcovia zakomponovať do výrobného procesu zariadenia a samotného firmvéru, ktorým sa otvoria možnosti ovládania daného zariadenia cez internet. Výrobca sa nebude musieť zaoberať jeho fungovaním na pozadí, všetko bude sprostredkované priamo výrobcovi.

V prípade sprístupnenia novej funkcionality firmware podporuje OTA update, vďaka ktorému je možné prostredníctvom Cloudu aktualizovať firmware na zariadení.

 

Clients

Za klienta sa považujú mobilné aplikácie a hlasoví asistenti. Pre každého výrobcu bude vytvorená mobilná aplikácia na mieru podľa požiadaviek s dodržaním UX princípov a UI dizajnom ladiacim s dizajnom výrobcu. Aplikácia je vytváraná multiplatformovo s vyžitím React.Native, čím sa rapídne urýchľuje vývoj, a tým pádom aj znižujú náklady.

Pomocou Rest komunikácie je možné ovládať zariadenia aj s využitím hlasových asistentov, čím sa otvárajú dvere každému výrobcovi k miliónom aktívnych používateľov.

Celé riešenie je založené na bezpečnosti, škálovateľnosti a rozšíriteľnosti. Každá časť obsahuje zdieľanú funkcionalitu alebo jadro, ktoré je optimalizované a znovu použiteľné pri každej novej aplikácii pre nového výrobcu.

 

                       

Pripojenie zariadení výrobcov k miliónom používateľov

 

 

Riešenie odbremeňuje výrobcov od púšťania sa do niečoho, čomu sa primárne nevenujú. Túto problematiku prenechajú expertom v danej oblasti. Zároveň im to vytvára priestor na rozvíjanie vecí, ktorým sa skutočne rozumejú.

Vďaka tomuto unikátnemu riešeniu už výrobcovia nebudú musieť znovu objavovať koleso, ale rovno nasadnúť už na rozbehnutý vlak do sveta internetu vecí.

sk_SKSlovenčina