Významným trendom vo vývoji softvéru aj naďalej ostáva agilný prístup, kde je rola testera postupne vytláčaná z agilných tímov. Naopak, od roly developera sa v rámci agilného tímu očakáva jej rozšírenie aj na oblasť testovania, a teda preberanie úloh testera.

Je snaha, aby ľudia pracujúci na projekte boli súčasne developermi aj testermi, a disponovali tzv. developerˈs skills and testerˈs mindset.

MINDSET DEVELOPER vs. TESTER

Známym faktom však ostáva, že mindset developera a testera sa navzájom líšia, čo možno pozorovať v každej fáze SDLC (Software Development Life Cycle). Zatiaľ čo developer si kladie otázky: ˈAko by som to naprogramoval? Ako to spraviť, aby to fungovalo?ˈ, tester sa pýta: ˈČo sa môže pokaziť? Kde môžu byť slabé miesta?ˈ a na produkt sa pozerá z pohľadu užívateľa.

Znižovanie počtu ľudí v tímoch a obmedzený čas vyhradený na testovanie majú často za následok, že testovanie softvéru sa robí len povrchne. Developerovi chýba priestor na dôkladnejšie testovanie.

Pri menších nárokoch na testovanie sa znižuje kvalita produktu a zvyšuje sa počet chýb (bugov) a bug fixov počas jedného sprintu. Následne si projektoví manažéri začnú uvedomovať potrebu zvýšenia kvality a k projektu sú prizvaní špecializovaní testeri. Kvalifikovaní testeri vďaka svojmu kreatívnemu prístupu, praktickému uchopeniu produktu a logickému uvažovaniu zabezpečia aj pri agilnom vývoji nezávislú kontrolu kvality na výstupe.

Kým developer prioritne vykonáva Unit testy a testuje malé fragmenty, tester sa sústreďuje na testovanie funkcionalít a integračné testovanie. Testuje skôr procesne. Rozumie požiadavkám zákazníka, súvislostiam a produktu ako celku.

Nasadenie nezávislého testingu ešte pred uvedením produktu do produkcie minimalizuje riziko, odhalí a odfiltruje chyby,  zistí vhodnosť SW pre produkciu, a tým šetrí čas aj peniaze.

Akceptácia rozdielností v myslení developerov a testerov je esenciálna pre dobre fungujúce tímy. Rozdielne prístupy pomáhajú nájsť najlepšie riešenia a vedú k dodaniu spoľahlivého produktu spĺňajúceho požiadavky zákazníka. Len spolupráca ruka v ruke medzi testerom a developerom, vzájomné porozumenie a objektívny feedback garantujú zabezpečenie najlepšej kvality produktu.

EXISTUJE IDEÁLNE RIEŠENIE?

Ideálne riešenie, rozdelenie rolí a počet ľudí v tíme sa stále hľadajú. Závisí od kvality ľudí pracujúcich na projekte a časových limitoch – do akej miery dokážu developeri zabezpečiť dodanie finálneho produktu v dostatočnej kvalite. S určitosťou sa však dá povedať, že manuálne testovanie a rola testera je významná a nedá sa vylúčiť ani pri AGILE prístupoch.

 

 

sk_SKSlovenčina