Rola testera v AGILE tíme

Rola testera v AGILE tíme

Významným trendom vo vývoji softvéru aj naďalej ostáva agilný prístup, kde je rola testera postupne vytláčaná z agilných tímov. Naopak, od roly developera sa v rámci agilného tímu očakáva jej rozšírenie aj na oblasť testovania, a teda preberanie úloh testera.

Je snaha, aby ľudia pracujúci na projekte boli súčasne developermi aj testermi, a disponovali tzv. developerˈs skills and testerˈs mindset.

MINDSET DEVELOPER vs. TESTER

Známym faktom však ostáva, že mindset developera a testera sa navzájom líšia, čo možno pozorovať v každej fáze SDLC (Software Development Life Cycle). Zatiaľ čo developer si kladie otázky: ˈAko by som to naprogramoval? Ako to spraviť, aby to fungovalo?ˈ, tester sa pýta: ˈČo sa môže pokaziť? Kde môžu byť slabé miesta?ˈ a na produkt sa pozerá z pohľadu užívateľa.

Znižovanie počtu ľudí v tímoch a obmedzený čas vyhradený na testovanie majú často za následok, že testovanie softvéru sa robí len povrchne. Developerovi chýba priestor na dôkladnejšie testovanie.

Pri menších nárokoch na testovanie sa znižuje kvalita produktu a zvyšuje sa počet chýb (bugov) a bug fixov počas jedného sprintu. Následne si projektoví manažéri začnú uvedomovať potrebu zvýšenia kvality a k projektu sú prizvaní špecializovaní testeri. Kvalifikovaní testeri vďaka svojmu kreatívnemu prístupu, praktickému uchopeniu produktu a logickému uvažovaniu zabezpečia aj pri agilnom vývoji nezávislú kontrolu kvality na výstupe.

Kým developer prioritne vykonáva Unit testy a testuje malé fragmenty, tester sa sústreďuje na testovanie funkcionalít a integračné testovanie. Testuje skôr procesne. Rozumie požiadavkám zákazníka, súvislostiam a produktu ako celku.

Nasadenie nezávislého testingu ešte pred uvedením produktu do produkcie minimalizuje riziko, odhalí a odfiltruje chyby,  zistí vhodnosť SW pre produkciu, a tým šetrí čas aj peniaze.

Akceptácia rozdielností v myslení developerov a testerov je esenciálna pre dobre fungujúce tímy. Rozdielne prístupy pomáhajú nájsť najlepšie riešenia a vedú k dodaniu spoľahlivého produktu spĺňajúceho požiadavky zákazníka. Len spolupráca ruka v ruke medzi testerom a developerom, vzájomné porozumenie a objektívny feedback garantujú zabezpečenie najlepšej kvality produktu.

EXISTUJE IDEÁLNE RIEŠENIE?

Ideálne riešenie, rozdelenie rolí a počet ľudí v tíme sa stále hľadajú. Závisí od kvality ľudí pracujúcich na projekte a časových limitoch – do akej miery dokážu developeri zabezpečiť dodanie finálneho produktu v dostatočnej kvalite. S určitosťou sa však dá povedať, že manuálne testovanie a rola testera je významná a nedá sa vylúčiť ani pri AGILE prístupoch.

 

 

Tools Support Services

Tools Support Services

Starostlivosť o podporu a stabilitu aplikácií v priebehu celého ich životného cyklu.

Každá aplikácia má svoj životný cyklus, počas ktorého je vystavená pôsobeniu množstva rôznych faktorov. V jednotlivých fázach dochádza k vzájomnej interakcii s užívateľom, k zmenám požiadaviek zo strany zákazníka, k vylepšovaniu a aktualizácii aplikácie či k migrácii dát.

Práve zabezpečenie podpory a stability desiatok zákazníckych aplikácií v priebehu celého ich životného cyklu je úlohou 11-členného tímu v FPT Slovakia, ktorý pôsobí v rámci služby Tools Support.

„Tím vznikol už v roku 2011 a odvtedy sa neustále rozširuje, čo je dôkazom kvality našej práce a spokojnosti zo strany zákazníkov. Zvyšujúci sa počet spravovaných aplikácií nám dáva priestor na variabilitu úloh v rámci tímu, rast a rozširovanie znalostí,“ hovorí Kamil Sagan, Tím Líder zodpovedný za Integration, Collaboration & Quality Solutions.

Zodpovednosť za aplikácie od začiatku až do konca

Tím je zodpovedný za správu a údržbu aplikácií od momentu ich vzniku resp. nasadenia (na server, cloud alebo on-premise), cez konfiguráciu, údržbu, upgrade až po prípadné nahradenie či vyradenie aplikácie. Súčasťou portfólia poskytovaných služieb je aj zaistenie stability aplikácií pri migrácii zákazníckych dát na cloud.

Podpora je poskytovaná pre široké spektrum aplikácií a nástrojov, a to pre kolaboračné nástroje t.j. nástroje na podporu spolupráce (napr. MURAL, Confluence, Mentimeter či Slack), nástroje určené na performance monitoring aplikácií, nástroje na zdieľanie a presuny súborov (napr. Quatrix), aplikácie využívané v projektovom manažmente (napr. Trello, Planview Enterprise One), work-flow manažment nástroje (napr. JIRA), CI/CD nástroje (napr. Nexus, Bitbucket) a množstvo iných.

Rastúce portfólio prináša nové príležitosti

„Práca v tíme Tools Support je veľmi dynamická, pričom primárni zákazníci sú najmä z Nemecka a Veľkej Británie. Spolupráca prebieha v agilných tímoch, spoločne zabezpečujeme dodanie profesionálneho servisu pre viac ako 7 000 užívateľov v rámci desiatok rôznych aplikácií, ktoré zastrešujeme,“ vysvetlil Kamil Sagan.

Od januára 2022 sa v FPT Slovakia rozbieha FPT IT Academy. Jej cieľom je vyškolenie budúcich zamestnancov, okrem iného aj do tímu Tools Support. Kvôli neustále sa rozširujúcemu katalógu spravovaných aplikácií si tak záujemcovia s IT vzdelaním či záľubou a skúsenosťami so správou aplikácií, prácou s databázami, proxy serverom a znalosťou nemeckého a anglického jazyka v FPT Slovakia určite nájdu svoje uplatnenie. Ak ťa táto téma zaujala, prihlás sa na otvorenú pozíciu do 30.11.2021.

akaBot – komplexné RPA riešenie

akaBot – komplexné RPA riešenie

O čoraz populárnejšom IT trende RPA (Robotic Process Automation) a o jeho hlavných benefitoch sme na našej stránke už písali. Tento servis je najmladší z nášho portfólia, no za to najrýchlejšie rastúci. Rozprávali sme sa o ňom aj s naším RPA developerom Andrejom.

Pomocou RPA technológie vieme ponúknuť efektívne riešenie na zrýchlenie a zjednodušenie často sa opakujúcich procesov vykonávaných zamestnancami vo väčšej či menšej spoločnosti.

Aplikovanie najznámejších RPA nástrojov ako BluePrism, UiPath a Service Trace do pracovných procesov zaisťuje zvýšenie produktivity, skvalitnenie spracovávaných transakcií, minimalizovanie chybovosti aj zníženie nákladov.

Naša spoločnosť, FPT Software, prichádza na trh s vlastným RPA riešením, ktoré sa nazýva akaBot. Nástroj akaBot sa v mnohom funkčne podobá na UiPath, no cena za licenciu je prijateľnejšia, čo je pri zavádzaní robotickej automatizácie procesov vo firme jedným z hlavných kritérií rozhodovania zákazníkov.

Náš kolega, Vít Krajíček, ktorý s daným nástrojom už dlhšie pracuje, nám ho predstavil detailnejšie.

Platforma akaBot sa skladá z troch častí: Studio, Agent a Center. akaBot Studio používa developer na vytváranie samotných RPA programov. Na zjednodušenie používania a kvôli prehľadnosti funguje v tejto časti ovládanie pomocou funkcie Drag and Drop.

Obr.1 akaBot Studio

V ľavom hornom paneli sa nachádza zoznam všetkých predpripravených príkazov/aktivít, z ktorých si vie developer postupne vyskladať celý program. Aktivity je možné ukladať do sekvencií alebo flowchartu, ktorý je určený na vytváranie zložitejších programov.

V ponuke sú aktivity na automatizáciu práce s počítačovými súbormi a s takmer všetkými Windows programami, aktivity pre Microsoft Excel a Word, aktivity na automatizáciu posielania emailov, práce so SAPom ako aj na automatizáciu práce v internetových prehliadačoch (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

V prípade absencie konkrétnej aktivity si ju developer vie jednoducho doprogramovať vo VB.Net priamo v akaBote.

Obr.2 Toolbox panel

V ľavom spodnom paneli sa nachádzajú všetky vytvorené sekvencie a flowcharty, čo zvyšuje prehľadnosť rozhrania.

Obr.3 Panel s vytvorenými sekvenciami a flowchartmi

Horný panel logicky obsahuje tlačidlá na ukladanie, spúšťanie, zastavenie, debugging a publishing programu do akaBot Centra alebo akaBot Agenta, rovnako aj tlačidlá pre iné podporné aktivity.

Obr.4 Horný panel akabot Studia

V spodnej časti obrazovky sa nachádza Output panel s informáciami o stave prebiehajúcich aktivít. Zaznamenané sú prípadné chyby, zoznamy premenných, argumentov a importovaných knižníc.

Obr.5 Output panel

Na paneli vpravo sú súhrnne zobrazené vlastnosti práve používaných aktivít s možnosťou zmeny nastavení.

Obr.6 Panel vlastností aktivít

Druhou časťou platformy je akaBot Agent, ktorý slúži klientovi na spúšťanie RPA procesov. akaBot Agent môže fungovať samostatne alebo pripojený do akaBot Centra spolu s ďalšími akaBot Agentami na iných PC.

Rozloženie akaBot Agent rozhrania je jednoduché a veľmi prehľadné. Na úvodnej stránke sú zobrazené všetky publishnuté programy vytvorené v akaBot Studiu alebo stiahnuté z akaBot Centra. Ďalšou súčasťou je sekcia Nastavenia pre úspešné pripojenie akaBot Agenta do akaBot Centra.

Obr.7 akaBot Agent

akaBot Center je riadiacim a manažovacím centrom, ktoré slúži na organizovanie akaBot Agentov, programov, vytváranie časových rozvrhov, manuálne alebo automatické spúšťanie procesov, ukladanie prihlasovacích údajov a pod.

Obr.8 akaBot Center

Nástroj akaBot sa momentálne v našej spoločnosti využíva na poskytovanie služieb pre zákazníkov v Bratislave a v Dubaji, no jeho potenciál a vysoká konkurencieschopnosť ho predurčujú na aplikovanie vo viacerých projektoch.

RPA – trend, s ktorým sa (u nás) určite stretnete

RPA – trend, s ktorým sa (u nás) určite stretnete

Automatizácia a robotizácia sa v poslednej dobe skloňuje čoraz častejšie. Najviac to platí pre oblasť firemných procesov, ktoré sa opakujú a sú časovo náročné. Účinnou odpoveďou na tieto rutinné činnosti na počítači je RPA (Robotic Process Automation) – automatizácia procesov prostredníctvom softvérových robotov. Títo virtuálni zamestnanci sú schopní odbremeniť ľudí od opakujúcich sa úkonov, ktoré si nevyžadujú špecifické znalosti. Tieto činnosti tvoria približne 10 až 30 % denných pracovných povinností zamestnancov, a to najmä v oblasti financií, ľudských zdrojov a vo verejnej správe.

Riešenie vhodné pre akúkoľvek spoločnosť

V súčasnosti po RPA siahajú najmä veľké firmy a korporácie, no toto riešenie je vhodné pre akúkoľvek  spoločnosť. Taktiež nie je dôležité, či je potrebné zautomatizovať iba jeden report či proces, alebo všetky firemné oddelenia. Potrebné úlohy je možné vykonať jednorazovo alebo pravidelne, na dennej, týždennej, mesačnej alebo aj štvrťročnej báze, ako je napríklad spomínaná tvorba reportov. Automatizácia má široké uplatnenie a to od spracovania faktúr v účtovnej firme, kontrolu prijatých formulárov miestnou samosprávou alebo preklápanie dát medzi systémami vo výrobnej spoločnosti.

Usporí čas ale aj náklady

Veľkou výhodou RPA automatizácie je, že eliminuje ľudskú chybovosť, ktorá by pri týchto opakujúcich sa úlohách mohla vzniknúť. Rovnako zaujímavým benefitom je výrazná úspora času, finančných nákladov a pomerne jednoduché použitie, keďže obsahuje intuitívne grafické používateľské rozhranie. RPA je schopné pracovať so všetkými typmi aplikácií a systémami, no nakoľko sa celá automatizácia odohráva na prezentačnej vrstve (OSI model), infraštruktúra a bezpečnostné opatrenia spoločnosti ostanú nedotknuté.

RPA je väčšinou vždy spojená so samotným automatizačným programom a v súčasnosti existuje viacero poskytovateľov RPA softvéru. Medzi najznámejšie patrí BluePrism, UiPath, Automation Anywhere či akaBot, ktorý je vyvinutý našou spoločnosťou FPT Software.

Naplnenie potenciálu RPA nezmenila ani pandémia koronavírusu, skôr práve naopak. Podľa analytikov spoločnosti Gartner bude do roku 2022 RPA v nejakej forme používať až 85 % veľkých spoločností.

sk_SKSlovenčina