SAP Kompetenčné centrum

1. SAP S/4HANA

SAP S/4HANA je produkt ďalšej generácie od SAP-u, ktorý pokrýva vačšinu funkcií svojho predchodcu SAP ECC a beží výlučne na SAP HANA databáze. Podstatou celého konceptu je vytvoriť zjednodušený balík biznis aplikácií, ktoré bežia na HANe, so SAP Fiori obrazovkami a analýzami v reálnom čase.

Prečo SAP S/4HANA?
Rýchlejšie vykonané procesy, analýzy v reálnom čase umožňujúce presnejšie rozhodnutia a v neposlednom rade príjemnejšie prostredie pre vaše tímy.

Ako migrovať na SAP S/4HANA?

  • konverzia existujúceho systému (Prechod zo SAP ERP)
  • nová inštalácia
  • optimalizácia prostredia (konsolidácia viacerých SAP ERP systémov)

2. SAP HCM (Human Capital Management)
Ľudia sú najcennejším aktívom spoločnosti. Budúcnosť HR spočíva v tom, aby zamestnanci boli schopní spravovať svoju administratívu (dokonca aj mimo kancelárie) a to uzmožní manažérom získavať efektívne potrebné informácie a robiť rozhodnutia v reálnom čase. Povedie to k zvýšenej efektivite, znižovaniu nákladov a umožňuje rýchlejšie rozhodovanie.

Prečo SAP HCM?
Toto riešenie umožňuje zjednodušiť procesy v oblasti ľudských zdrojov, podporovať rozvoj talentov a maximalizovať záujem zamestnanca o to, ako transformovať firemné stratégie do merateľných výstupov. Pokrýva oblasti ako ľudské zdroje a mzdy, talent manažment, dochádzku a analýzu ľudských zdrojov.

Aké sú jeho výhody?

  • umožňuje oddeleniu ĽZ poskytovať efektívnejšie a agilnejšie služby
  • pomáha zvyšovať pripravenosť oddeleniu ľudských zdrojov reagovať na aktuálne požiadavky a výzvy
  • zlepšovať vzájomnú kooperáciu medzi oddelením ĽZ a ostatnými oddeleniami
  • maximalizovať podporu pre zamestnancov

3. SAP SRM (Supplier Relationship Management)
Riešenie SAP SRM inovatívnymi metódami zabezpečuje koordináciu a zefektívnenie obchodných procesov s kľúčovými dodávateľmi zákazníka.

Prečo SAP SRM?
Vďaka SAP SRM môžu dodávatelia a výrobné podniky aj napriek rozličnej tvorbe hodnôt spoľahlivo a efektívne spolupracovať v obchodnom procese. Od skúmania a prognózovania nákupného správania, cez skrátenie cyklov pri zadávaní objednávok po spoluprácu so svojimi partnermi v reálnom čase.


4. SAP CRM (Customer Relationship Management)
Toto riešenie komplexne riadi vzťah so zákazníkmi. Zoskupuje zamestnancov, zákazníkov, obchodné procesy a technológie do jednotného systému.

Jeho výhody:
Pomocou vhodných nástrojov podporuje marketing, služby, predaj, tvorbu analýz, riadenie a správu obchodného cyklu.


5. SAP IS-U
Je softvérové riešenie v rámci SAP-ERP pre priemysel verejných služieb, obzvlášť v oblasti výroby a distribúcie elektriny, plynu a zásobovania vodou.

Prečo SAP IS-U?
Obsahuje spracovanie dát o zákazníkoch, vyúčtovanie energetických služieb, manažment prístrojov (vodomery, elektromery a plynomery), údržbu , prevádzkovanie a zákaznický servis.

Aké sú jeho výhody?

  • IS-U/CCS pokrýva všetko od zákazníckeho servisu cez inštaláciu meračov až po fakturáciu
  • IS-U EDM v sebe obsahuje databázu údajov o energiách
  • IS-U IDE zabezpečuje komunikáciu a výmenu dát v rámci deregulovaného trhu s energiami