Profesionálne služby v Cloude

MANAŽOVANÉ SLUŽBY CLOUD-U PRE ENERGETICKÚ SPOLOČNOSŤ ESSENT

POTREBA KLIENTA: Klient má prostredie AWS pozostávajúce z 200+ inštancií, ktoré slúži ako vývojová základňa pre viacero interných a zákazníkom čeliacich a back-end aplikácií. FPT je zodpovedná za štyri domény: Cloud Orchestration, nonstop prevádzka cloudu a odstránenie porúch, prevádzka a údržba aplikácií, vývoj aplikácií.

NAŠE RIEŠENIE:

 • konsolidácia zdrojov cloudu a zefektívnenie všetkých workflow
 • vývoj centralizovaného samooblužného portálu so štandardizovanými predlohami, upozorneniami a reportami
 • overenie koncepcie (PoC) pre vyhodnotenie systémuPicture3
 • vývoj dodatočných vylepšení: Container Auto scaling, bezpečnosť, monitorovanie a predpovedanie rozpočtu
 • nové robustné a bezpečné prostredie cloudu, pričom prvé aplikácie už bežali aj s úspešnou prevádzkou
 • poskytovanie profesionálnej podpory v procese migrovania aplikácií z dátových centier do cloudu
 • kontrola nákladov implementovaná spolu s kontinuálnou úsporou

PRÍNOS A HODNOTA:

 • ľahko manažovateľná infraštruktúra s oveľa rýchlejším vývojovým životným cyklom
 • neustála dodávka s Agile a využívanie existujúcich nástrojov a technológií dôsledkom čoho je rýchla tranzícia a žiadne narušenie existujúcej prevádzky
 • takmer rok bez incidentu závažnosti 1 ukazuje vysokú stabilitu cloudového prostredia
 • vďaka modelu najlepšieho „brehu“ – vysoká kvalita služieb spolu s vysokou efektívnosťou nákladov

VYUŽITÉ TECHNOLÓGIE: Java, Jenkins, Puppet, Chef Nagios, Graylog, Splunk, OSSEC, Assyst, ServiceNow, Jira, Docker, Mesos, Marathon, App Dynamics

PROSTREDIE: Amazon Web Service, EC2, S3, Cloud Formation, CloudWatch, CloudTrail