Východiskovým bodom digitálnej transformácie je IT. Klasické IT organizácie a prevádzkové koncepty prechádzajú skúškou. Štandardizácia a konsolidácia IT prostredí sú pritom opatrenia, ktoré poháňajú efektivitu, s cieľom odolať stupňujúcemu sa tlaku na náklady.

Či už ide o verejný cloud, privátny cloud alebo hybridný cloud, cloudifikácia* ukazuje podnikom mnoho príležitostí. Cloud computing znamená šetrenie nákladov, zvýšenú flexibilitu a rýchlosť, ale predovšetkým vysokú dostupnosť a zvýšenie bezpečnosti.

*Cloudifikáciou sa rozumie migrácia lokálnych IT aplikácií na modely cloud-computingu, ako je PaaS (platforma ako služba), IaaS (infraštruktúra ako služba), SaaS (softvér ako služba), atď.

1Digitálna identita spoločnosti poskytuje mnoho nových obchodných príležitostí, ktoré umožnia priblížiť sa a podporiť zákazníkov rýchlejšie a síce pomocou cielených služieb a produktov prostredníctvom rôznych kanálov. Inovácie poháňané IT sa čoraz viac dostávajú do centra pozornosti. Tým sa ale spoločnosti stávajú závislejšími na IT systémoch a takisto sa zvyšuje komplexnosť IT systémov.

Spoločnosti s vybudovanou IT infraštruktúrou, ktorých ohniskom sú súčasné obchodné aktivity stoja pred výzvou spojiť starý, zabehaný IT svet s novým, dynamickým IT svetom. Spájajúca, účinná riadená prevádzka obidvoch IT svetov si vyžaduje veľkú mieru manažmentu infraštruktúry. Často je nevyhnutná reorganizácia celej procesnej reťaze a zásadné zmeny infraštruktúry. Dáta sú „devízou digitálnej epochy”. Ale iba v prípade, že sa dôležité dáta oddelia od nedôležitých, môžu byť využité ekonomické výhody na základe analýz Smart Data. Aktívum „dáta” si vyžaduje vysokú úroveň bezpečnosti. Len málo firiem sa môže porovnávať s poskytovateľmi cloudu a splniť túto požiadavku s rozumnými nákladmi.

V priebehu globalizácie sa zamestnancom venuje stále viac pozornosti. Využívaním nearshore a offshore zdrojov alebo ich kombináciou, ktorá je v FPT označovaná ako bestshore sa významne šetria náklady a zároveň sa dosahuje vysoká kvalita na Európskej úrovni.

Na druhej strane bude nezávislosť od poskytovateľa služieb významným faktorom v kontexte znižovania nákladov. V blízkej budúcnosti sa budú služby cloud computingu riešiť prostredníctvom „Computing Power Market Trading”, podobne ako „Energy Market Trading”.

2Podpora príslušného nástroja CFME (cloud forms management engine) a prístup infraštruktúra-ako-kód umožnia užívateľom cloudových služieb hocikedy využiť najvýhodnejšieho poskytovateľa služieb. V projektoch s narúšajúcimi technológiami sa odporúča vytváranie inovačných tímov. Na jednej strane sú to členovia externých expertov IT branží, ktorí zodpovedajú profilom nových trhových požiadaviek, majú fundované skúsenosti o branži a jej procesoch a obchodných požiadavkách, a na druhej strane sú členmi IT oddelení, ktorí poznajú svoju vlastnú prevádzku so všetkými aspektami.

Poskytovatelia elektrických energií v Európe, obzvlášť v Nemecku sa dostali po prechode na využívanie obnoviteľných zdrojov energie do centra pozornosti a pod obrovský tlak na náklady. Digitalizácia v úzkom spojení s cloudifikáciou podporuje zameranie na hlavnú činnosť a otvára nové cesty k úplne novým modelom spoločnosti. Víťazmi budú spoločnosti, ktoré budú vedieť správne využiť náskok vo svoj prospech.

Môžete sa tešiť na náš dialóg so zákazníkom na výročnom stretnutí Handelsblatt Energiewirtschaft v januári 2017 v Berlíne, kde predstavíme výzvy, skúsenosti a výsledky projektu cloud computing oboch strán.

Článok pripravil Olaf Baumann (CEO Fpt Slovakia, Vice-president Fpt Deutschland) pre ENERGIEWIRTSCHAFT | Newsletter 2/2016.